Seite 2 von 2

Verfasst: 16 Jul 2014, 03:01
von Jakob
witsch rimeinds mi, du ju no de song betteri from e bend kold metelleisa?


mehbi ju ken tschaadsch jor betteri wis it?


trei it foa joaself!